ေျဖဆုိသူ၏ စာစစ္ဌာနသေကၤတႏွင့္ ခုံအမွတ္ကုိ ျမန္မာဘာသာ(Zawgyi-One Font, Myanmar2 Font, Myanmar3 Font)ျဖင့္ ႐ုိက္ထည့္ပါ။
စာစစ္ဌာန သေကၤတ ခုံအမွတ္
(ဥပမာ-ဆကရ) (ဥပမာ-၁၀၁)