ေျဖဆုိသူ၏ စာစစ္ဌာနသေကၤတႏွင့္ ခုံအမွတ္ကုိ ျမန္မာဘာသာ(Zawgyi-One Font)ျဖင့္ ႐ုိက္ထည့္ပါ။
စာစစ္ဌာန သေကၤတ ခုံအမွတ္
(ဥပမာ-ဆကရ) (ဥပမာ-၁၀၁)